Beáta viscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium, allelúja...
Today is the feast of the Confessor Saint John Eudes, 17th century apostle of Our Lord's Sacred Heart and His Mother's; if I'm reading the Barroux ordo aright, Our Lady's Mass on Saturdays will be sung there. We shall see. 


Lectio 4
Joannes, anno millesimo sexcentesimo primo, in pago vulgo Ri, Sagiensis diœcesis, e piis honestisque parentibus ortus est. Adhuc puer, Angelorum pane refectus, perpetuam castitatem alacriter vovit. In Cadomense collegium a patribus Societatis Jesu directum exceptus, singulari pietate emicuit; et Mariæ Virginis tutelæ sese committens, speciale fœdus initum cum ea vix adolescens suo sanguine signavit. Litterarum ac philosophiæ curriculo multa cum laude peracto, spretisque sibi oblatis nuptiis, Berulliani Oratorii congregationi nomen dedit, et sacerdotio Parisiis auctus est. Mira caritate erga proximum flagravit: nam apud plura loca, corporibus, asiatica lue perculsis, animisque curandis sedulam operam dedit. Domus Oratorianæ Cadomi rector factus, quum diu cogitaret ad Ecclesiæ ministerium juvenes idoneos instituere, a sodalibus, quibuscum viginti annos vixerat, divina ope implorata, licet ægre, forti animo discessit.

R. Honéstum fecit illum Dóminus, et custodívit eum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum:
* Et dedit illi claritátem ætérnam.
V. Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei.
R. Et dedit illi claritátem ætérnam.

Lectio 5
Quinque igitur sacerdotes sibi consocians, anno millesimo sexcentesimo quadragesimo tertio, die festo Annuntiationis beatæ Mariæ Virginis, congregationem presbyterorum instituit, cui sanctissima Jesu et Mariæ nomina dedit, et Cadomi primum seminarium aperuit, quod in Normannia et Britannia minori complura, eodem auctore, subsecuta sunt. Pro peccatricibus feminis, ad christianam vitam revocandis, ordinem Dominæ nostræ a Caritate fundavit; cujus nobilissimæ arboris ramus est congregatio Andegavensis a Bono Pastore. Insuper societatem a Matris Dei Corde admirabili, et alia caritatis opera condidit. Scripta plura præclare edidit, et missionarius Apostolicus tot pagos, oppida et urbes ipsamque regiam aulam usque ad extremam ætatem, evangelizavit.

R. Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriæ índuit eum,
* Et ad portas paradísi coronávit eum.
V. Índuit eum Dóminus lorícam fídei, et ornávit eum.
R. Et ad portas paradísi coronávit eum.

Lectio 6
Singulare ejus studium emicuit in salutari devotione promovenda erga sacratissima Corda Jesu et Mariæ, quorum liturgicum cultum eisdem præstandum non sine aliquo divino afflatu, primus omnium excogitavit ideoque ejusdem cultus pater, doctor et apostolus habitus est. Jansenistarum doctrinis fortiter resistens, immutatum erga Petri cathedram obsequium servavit, et pro suis inimicis, tamquam pro fratribus, assidue Deum precatus est. Tot laboribus, potius quam annis fractus, cupiens dissolvi et esse cum Christo, die decima nona Augusti, anno millesimo sexcentesimo octogesimo, suavia Jesu et Mariæ nomina sæpius repetens, placide exspiravit. Quem pluribus miraculis clarum Pius Papa decimus Beatorum albo adscripsit eumque novis signis fulgentem Pius Papa undecimus, anno sacro, in die dominica Pentecostes inter Sanctos retulit ejusque Officium ac Missam ad universam Ecclesiam exendit.

R. Iste homo perfécit ómnia quæ locútus est ei Deus, et dixit ad eum: Ingrédere in réquiem meam:
* Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Iste est, qui contémpsit vitam mundi, et pervénit ad cæléstia regna.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.

Lectio 7
Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 12:35-40.
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Sint lumbi vestri præcincti, et lucernæ ardentes in mánibus vestris. Et réliqua.

Homilía sancti Gregórii Papæ
Homilia 13 in Evang.
Sancti Evangélii, fratres caríssimi, apérta vobis est léctio recitata. Sed ne alíquibus ipsa ejus planíties alta fortásse videátur, eam sub brevitáte transcúrrimus, quátenus ejus exposítio ita nesciéntibus fiat cógnita, ut tamen sciéntibus non sit onerósa. Dóminus dicit: Sint lumbi vestri præcíncti. Lumbos enim præcíngimus, cum carnis luxúriam per continéntiam coarctámus. Sed quia minus est, mala non ágere, nisi étiam quisque stúdeat, et bonis opéribus insudáre, prótinus ádditur: Et lucérnæ ardéntes in mánibus vestris. Lucérnas quippe ardéntes in mánibus tenémus, cum per bona ópera próximis nostris lucis exémpla monstrámus. De quibus profécto opéribus Dóminus dicit: Lúceat lux vestra coram homínibus, ut vídeant ópera vestra bona, et gloríficent Patrem vestrum qui in cælis est.

R. Iste est qui ante Deum magnas virtútes operátus est, et de omni corde suo laudávit Dóminum:
* Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.
V. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, ábstinens se ab omni ópere malo, et pérmanens in innocéntia sua.
R. Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.

Lectio 8
Duo autem sunt, quæ jubéntur, et lumbos restríngere, et lucérnas tenére: ut et mundítia sit castitátis in córpore, et lumen veritátis in operatióne. Redemptóri étenim nostro unum sine áltero placére nequáquam potest: si aut is qui bona agit, adhuc luxúriæ inquinaménta non déserit: aut is qui castitáte præéminet, necdum se per bona ópera exércet. Nec cástitas ergo magna est sine bono ópere, nec opus bonum est áliquod sine castitáte. Sed et si utrúmque ágitur, restat, ut quisquis ille est, spe ad supérnam pátriam tendat, et nequáquam se a vítiis pro mundi hujus honestáte contíneat.

 

R. Sint lumbi vestri præcíncti, et lucérnæ ardéntes in mánibus vestris:
* Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Vigiláte ergo, quia nescítis qua hora Dóminus vester ventúrus sit.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.

 

Lectio 9
Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis: ut cum vénerit et pulsáverit, conféstim apériant ei. Venit quippe Dóminus, cum ad judícium próperat: pulsat vero, cum jam per ægritúdinis moléstias esse mortem vicínam desígnat. Cui conféstim aperímus, si hunc cum amóre suscípimus. Aperíre enim júdici pulsánti non vult, qui exíre de córpore trépidat: et vidére eum, quem contempsísse se méminit, júdicem formídat. Qui autem de sua spe et operatióne secúrus est, pulsanti conféstim áperit, quia lætus júdicem sústinet; et, cum tempus propínquæ mortis advénerit, de glória retributiónis hilaréscit.Te Deum.Introitus. Sedulius. Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem: qui cœlum terrámque regit in sǽcula sæculórum. Ps. 44, 2. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. ℣. Glória Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio. Concéde nos fámulos tuos, quæsumus, Dómine Deus, 
perpetua mentis et corporis sanitáte gaudére: et, gloriosa beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristitia, et aeterna perfrui lætítia. Per Dóminum.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli. 24, 14-16.

Ab inítio et ante sǽcula creáta sum, et usque ad futúrum sǽculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso ministrávi. Et sic in Sion firmáta sum, et in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in
Jerúsalem potéstas mea. Et radicávi in pópulo honorificáto, et in parte Dei mei heréditas illíus, et in plenitúdine sanctórum deténtio mea.

Graduale. Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quæ sine tactu pudóris invénia es Mater Salvatóris. ℣. Virgo, Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

Allelúja, allelúja. ℣. Post partum, Virgo, invioláta permansísti: Dei Génetrix, intercéde pro nobis. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc. 11, 27-28.

In illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

Offertorium. Luc. 1, 28 et 42. Ave, María, grátia plena; Dóminus 
tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.

Secreta. Tua, Dómine, propitiatióne, et beátæ Maríæ semper Vírginis intercessióne, ad perpétuam atque præséntem hæc oblátio nobis profíciat prosperitátem et pacem. Per Dóminum.

Sanctus, Agnus Dei.

Communio. Beáta viscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium, allelúja.

Postcommunio. Sumptis, Dómine, salútis nostræ subsídiis: da, quǽsumus, beátæ Maríæ semper Vírginis patrocíniis nos ubíque 
prótegi; in cujus veneratióne hæc tuæ obtúlimus majestáti. Per Dóminum.LDVMComments