Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis odio ómnibus propter nomen meum...

Today is the feast of the Martyrs Saints Nazarius and Celsus and of Pope Victor I, and of the Confessor Pope Innocent I, as well as being the Friday infra Hebdomadam VIIIam post Pentecosten. At Barroux, it is again a feria and Sunday's Mass, Suscepimus Deus misericordiam tuam, will be sung. The Mass Intret in conspectu tuo of the Holy Martyrs is below Suscepimus Deus

I discovered this morning that there was a book published at the Holy See in 1980 entitled 86 Tropi antiphonarum ad introitum, which no doubt deserves much wider use. It was the work of Mons Ferdinand Haberl, sometime director of the Pontifical Institute of Sacred Music. I cannot imagine a worse time to be responsible for 'church music'-- a vast wasteland in the 1970s, at least in the United States. 


Lectio 4
Nazarius, a beato Lino papa baptizatus, cum in Gálliam profectus esset, ibi Celsum púerum, a se christiánis præceptis prius instructum, baptizávit. Qui una Trévirim euntes, Nerónis persecutióne, in mare uterque dejícitur, unde mirabíliter evasérunt. Postea Mediolanum veniéntes, cum ibi Christi fidem disseminárent, ab Anolino præfecto, constantíssime Christum Deum confiténtes, cápite plectúntur: quorum córpora extra portam Romanam sepúlta sunt. Quæ cum diu latuíssent, Dei mónitu a beato Ambrosio conspersa recénti sánguine sunt invénta, tamquam si paulo ante martyrium passi essent; unde, in urbem translata, honorifico sepúlcro contecta sunt.

R. Sancti tui, Dómine, mirábile consecúti sunt iter, serviéntes præcéptis tuis, ut inveniréntur illǽsi in aquis válidis:
* Terra appáruit árida: et in Mari Rubro via sine impediménto.
V. Quóniam percússit petram, et fluxérunt aquæ, et torréntes inundavérunt.
R. Terra appáruit árida: et in Mari Rubro via sine impediménto.

Lectio 5
Victor in Africa natus, Sevéro imperatóre rexit Ecclésiam. Confirmávit decretum Pii primi, ut sacrum Pascha die Dominico celebrarétur: qui ritus ut póstea in mores inducerétur, habita sunt multis in locis concília; et in Nicæna dénique prima synodo sancítum est, ut Paschæ dies festus post quartam décimam lunam agerétur, ne Christiáni Judæos imitari videréntur. Státuit ut quavis aqua, modo naturali, si necessitas cógeret, quicúmque baptizari posset. Theódotum Coriárium Byzantinum, docéntem Christum tantummodo hóminem fuísse, ejécit ex Ecclésia. Scripsit de quæstióne Paschæ et alia quædam opúscula. Creávit duabus ordinatiónibus, mense Decembri, presbyteros quatuor, diaconos septem, episcopos per diversa loca duodecim. Martyrio coronátus, sepelítur in Vaticano, quinto Kalendas Augusti. Sedit annos novem, mensem unum, dies viginti octo.

R. Vérbera carníficum non timuérunt Sancti Dei, moriéntes pro Christi nómine:
* Ut herédes fíerent in domo Dómini.
V. Tradidérunt córpora sua propter Deum ad supplícia.
R. Ut herédes fíerent in domo Dómini.

Lectio 6
Innocentius Albanénsis, sancti Hierónymi et Augustíni ætate flóruit. De quo ille ad Demetríadem vírginem: Sancti Innocentii, qui apostolicæ cathedræ et beátæ memóriæ Anastasii successor et fílius est, teneas fidem nec peregrinam, quamvis tibi prudens cállidaque videaris, doctrinam recipias. Eum, tamquam justum Lot subtractum Dei providéntia, ad Ravennam servátum fuísse, scríbit Orósius, ne Romani pópuli vidéret excidium. Is, Pelagio et Cælestio damnatis, contra eórum hæresim decretum fecit, ut párvuli, ex christiana étiam mulíere nati, per baptismum renasci debérent; ut in eis regeneratióne mundétur, quod generatióne contraxérunt. Probávit etiam, ut Sábbato, ob memóriam Christi Dómini sepultúræ jejunium servarétur. Sedit annos quíndecim, mensem unum, dies decem. Quatuor ordinatiónibus, mense Decembri, creávit presbyteros trigínta, diaconos quíndecim, episcopos per diversa loca quinquagínta quatuor. Sepultus est in cœmeterio ad Ursum pileátum.

R. Tamquam aurum in fornáce probávit eléctos Dóminus, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos: et in témpore erit respéctus illórum:
* Quóniam donum et pax est eléctis Dei.
V. Qui confídunt in illum, intélligent veritátem, et fidéles in dilectióne acquiéscent illi.
R. Quóniam donum et pax est eléctis Dei.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Quóniam donum et pax est eléctis Dei.

Lectio 7
Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 21:9-19
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum audiéritis prǽlia, et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum hæc fíeri, sed nondum statim finis. Et réliqua.

Homilía sancti Gregórii Papæ.
Homilia 35. in Evangel.
Dóminus ac Redémptor noster peritúri mundi præcurréntia mala denúntiat, ut eo minus pertúrbent veniéntia, quo fúerint præscíta. Minus enim jácula fériunt, quæ prævidéntur: et nos tolerabílius mundi mala suscípimus, si contra hæc per præsciéntiae clípeum munímur. Ecce enim dicit: Cum audiéritis prǽlia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet enim primum hæc fíeri, sed nondum statim finis. Pensánda sunt verba Redemptóris nostri, per quæ nos áliud intérius, áliud extérius passúros esse denúntiat; bella quippe ad hostes pértinent, seditiónes ad cives. Ut ergo nos índicet intérius exteriúsque turbári, áliud nos fatétur ab hóstibus, áliud a frátribus pérpeti.

R. Propter testaméntum Dómini, et leges patérnas, Sancti Dei perstitérunt in amóre fraternitátis:
* Quia unus fuit semper spíritus in eis, et una fides.
V. Ecce quam bonum et quam jucúndum habitáre fratres in unum.
R. Quia unus fuit semper spíritus in eis, et una fides.

Lectio 8
Sed his malis præveniéntibus, quia non statim finis sequátur, adjúngit: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum: et terræmótus magni erunt per loca, et pestiléntiæ, et fames, terrorésque de cælo: et signa magna erunt. Última tribulátio multis tribulatiónibus prævenítur: et per crebra mala, quæ prævéniunt, indicántur mala perpétua, quæ subsequéntur. Et ídeo post bella et seditiónes non statim finis: quia multa debent mala præcúrrere, ut malum váleant sine fine nuntiáre.

R. Sancti mei, qui in carne pósiti, certámen habuístis:
* Mercédem labóris ego reddam vobis.
V. Veníte benedícti Patris mei, percípite regnum.
R. Mercédem labóris ego reddam vobis.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Mercédem labóris ego reddam vobis.

Lectio 9
Sed cum tot signa perturbatiónis dicta sint, opórtet, ut eórum consideratiónem bréviter per síngula perstringámus: quia necésse est, ut ália e cælo, ália e terra, ália ab eleméntis, ália ab homínibus patiámur. Ait enim: Surget gens contra gentem, ecce perturbátio hóminum: erunt terræmótus magni per loca, ecce respéctus iræ désuper: erunt pestiléntiæ ecce inæquálitas córporum: erit fames, ecce sterílitas terræ: terrorésque de cælo et tempestátes, ecce inæquálitas áëris. Quia ergo ómnia consummánda sunt, ante consummatiónem ómnia perturbántur: et qui in cunctis delíquimus, in cunctis ferímur: ut impleátur quod dícitur, Et pugnábit pro eo orbis terrárum contra insensátos.Te Deum.
Introitus. Ps. 47, 10-11. Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui: secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terræ: justítia plena est déxtera tua. Ps. ibid., 2. Magnus Dóminus, et laudábilis nimis: in civitate Dei nostri, in monte sancto ejus. ℣. Glória Patri.

Oratio. Largíre nobis, quǽsumus,Dómine, semper spíritum cogitándi quæ recta sunt, propítius et agéndi: ut, qui sine te esse non póssumus, secúndum te vívere valeámus. Per Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Romános.
Rom. 8, 12-17.

Fratres: Debitóres sumus non carni, ut secúndum carnem vivámus. Si enim secúndum carnem vixéritis, moriémini: si autem spíritu facta carnis mortificavéritis, vivétis. Quicúmque enim spíritu Dei aguntur, ii sunt fílii Dei. Non enim accepístis spíritum servitútis íterum in timóre, sed accepístis spíritum adoptiónis filiórum, in quo clamámus: Abba, Pater. Ipse enim Spíritus testimónium reddit spirítui nostro, quod sumus fílii Dei. Si autem fílii, et herédes: herédes quidem Dei, coherédes autem Christi.

Graduale. Ps. 30, 3. Esto mihi in Deum protectórem, et in locum refúgii, ut salvum me fácias. ℣. Ps. 70, 1. Deus, in te sperávi: Dómine, non confúndar in ætérnum.

Allelúja, allelúja. ℣. Ps. 47, 2. Magnus Dóminus, et laudábilis valde, in civitáte Dei nostri, in monte sancto ejus. Allelúja.

✠ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc. 16, 1-9.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis parábolam hanc: Homo quidam erat dives, qui habébat víllicum: et hic diffamátus est apud illum, quasi dissipásset bona ipsíus. Et vocávit illum et ait illi: Quid hoc audio de te? redde ratiónem villicatiónis tuæ: jam enim non póteris villicáre. Ait autem víllicus intra se: Quid fáciam, quia dóminus meus aufert a me villicatiónem? fódere non váleo, mendicáre erubésco. Scio, quid fáciam, ut, cum amótus fúero a villicatióne, recípiant me in domos suas. Convocátis itaque síngulis debitóribus dómini sui, dicébat primo: Quantum debes dómino meo? At ille dixit: Centum cados ólei. Dixítque illi: Accipe cautiónem tuam: et sede cito, scribe quinquagínta. Deínde álii dixit: Tu vero quantum debes? Qui ait: Centum coros trítici. Ait illi: Accipe lítteras tuas, et scribe octogínta. Et laudávit dóminus víllicum iniquitátis, quia prudénter fecísset: quia fílii hujus sǽculi prudentióres fíliis lucis in generatióne sua sunt. Et ego vobis dico: fácite vobis amicos de mammóna iniquitátis: ut, cum defecéritis, recípiant vos in ætérna tabernácula.

Offertorium. Ps. 17, 28 et 32. Pópulum húmilem salvum fácies, Dómine, et óculos superbórum humiliábis: quóniam quis Deus præter te, Dómine?

Secreta. Súscipe, quǽsumus, Dómine, múnera, quæ tibi de tua largitáte deférimus: ut hæc sacrosáncta mystéria, grátiæ tuæ operánte virtúte, et præséntis vitæ nos conversatióne sanctíficent, et ad gáudia sempitérna perdúcant. per Dóminum.

Communio. Ps. 33, 9. Gustáte et vidéte, quóniam suávis est Dominus: beátus vir, qui sperat in eo.

Postcommunio. Sit nobis, Dómine, reparátio mentis et córporis cæléste mystérium: ut, cujus exséquimur cultum, sentiámus efféctum. Per Dóminum.

~+~+~+~


The Mass of the Holy Martyrs and Confessor, Intret in conspectu tuo.

Introitus. Ps. 78, 11. 12 et 10. Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est. Ps. ibid., 1. Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Jerúsalem in pomórum custódiam. V. Glória Patri.

Oratio. Sanctórum tuórum nos, Dómine, Nazarii, Celsi, Victóris et Innocéntii conféssio beáta commúniat: et fragilitáti nostræ subsídium dignánter exóret. Per Dóminum.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Sap. 10, 17-20.

Réddidit Deus justis mercédem labórum suorum, et deduxit illos in via mirábili: et fuit illis in velaménto diei et in luce stellárum per noctem: tránstulit illos per Mare Rubrum, et transvéxit illos per aquam nímiam. Inimícos autem illórum demérsit in mare, et ab altitúdine inferórum edúxit illos. Ideo justi tulérunt spolia impiórum, et decantavérunt, Dómine, nomen sanctum tuum, et victrícem manum tuam laudavérunt páriter, Dómine, Deus noster.

Graduale. Exodi 15, 11. Gloriósus Deus in Sanctis suis: mirábilis in majestáte, fáciens prodígia. V. Ibid., 6. 
Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos.

Allelúja, allelúja. V. Eccli. 44, 14. 
Córpora Sanctórum in pace sepúlta sunt, et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúja.

+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc. 21, 9-19.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum audiéritis proelia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum hæc fíeri, sed nondum statim finis. Tunc dicebat illis: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum. Et terræmótus magni erunt per loca, et pestiléntiæ, et fames, terrorésque de cœlo, et signa magna erunt. Sed ante hæc ómnia injícient vobis manus suas, et persequéntur, tradéntes, in synagógas et custódias, trahéntes ad reges et prǽsides propter nomen meum: contínget autem vobis in testimónium. Pónite ergo in c
órdibus vestris non præmeditári, quemádmodum respondeátis. Ego enim dabo vobis os et sapiéntiam, cui non potérunt resístere et contradícere omnes adversárii vestri. Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis odio ómnibus propter nomen meum: et capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras.

Offertorium. Ps. 67, 36. Mirábilis Deus in Sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suæ: benedíctus Deus, allelúja.

Secreta. Concéde nobis, omnípotens Deus: ut his munéribus, quæ in sanctórum tuórum Nazarii, Celsi, Victóris et Innocéntii honóre deférimus, et te placémus exhíbitis, et nos vivificémur accéptis. Per Dóminum.

Communio. Sap. 3, 4, 5 et 6. Et si coram homínibus torménta passi sunt. Deus tentavit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.

Postcommunio. 
Sanctórum Nazárii, Celsi, Victóris et Innocéntii, Dómine, intercessióne placátus: præsta, quǽsumus; ut, quod temporáli celebrámus actióne, perpétua salvatióne capiámus. Per Dóminum.
LDVM

Comments