Ignem veni míttere in terram: et quid volo, nisi ut accendátur? 

Today is the feast of the Confessor Saint Ignatius and the Monday within the 9th week post Pentecosten. Saint Ignatius is the founder of the Society of Jesus, blessed in its martyrs and missionaries and teachers. In these days of decadence and corruption, it is more notorious for its celebrity promoters of immorality and heresy and the pollution of its schools; still, there are hundreds upon hundreds, if not thousands, of decent and dedicated Jesuit priests and brothers. Today's feast is an occasion to venerate the great Saint and celebrate the past glories of his Company while hoping for better days. 

At Barroux, the monks are indeed observing the feast of the Holy Confessor; we shall see if it is the Mass In nomine Iesu that they sang or another. 

And it is.Lectio 4
Ignatius, natióne Hispanus, nobili genere Loyolæ in Cantabria natus, primo catholici regis aulam, deínde milítiam secutus est. In propugnatióne Pampelonénsi accepto vulnere gráviter decumbens, ex fortuita piórum librórum lectióne, ad Christi Sanctorúmque sectanda vestígia mirabíliter exársit. Ad montem Serrátum profectus, ante aram beátæ Vírginis suspénsis armis, noctem éxcubans, sacræ milítiæ tirocinium pósuit. Inde, ut erat indútus sacco, traditis antea mendíco pretiósis vestibus, Manresam secessit; ubi, emendicato pane et aqua víctitans, exceptisque diébus Dominicis, jejunans, aspera catena cilícioque carnem domans, humi cubans, et férreis se flagellis cruentans, per annum commorátus est, claris adeo illustratiónibus a Deo recreatus, ut póstea dicere sólitus sit: Si sacræ Litteræ non exstarent, se tamen pro fide mori parátum ex iis solum, quæ sibi Manresæ patefécerat Dóminus. Quo témpore, homo litterárum plane rudis, admirábilem illum compósuit exercitiórum librum, Sedis apostolicæ judício et ómnium utilitate comprobátum.

R. Honéstum fecit illum Dóminus, et custodívit eum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum:
* Et dedit illi claritátem ætérnam.
V. Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei.
R. Et dedit illi claritátem ætérnam.

Lectio 5
Ut vero se ad animárum lucra rite formaret, subsidium litterárum, a grammatica inter púeros exorsus, adhibére státuit. Cumque nihil interim omitteret de studio alienæ salútis, mirum est quas ubíque locórum ærúmnas ac ludibria devoráverit, asperrima quæque, et víncula et verbera pene ad mortem usque perpéssus: quibus tamen longe plura pro Dómini sui glória semper expetebat. Lutetiæ Parisiórum adjunctis sibi ex illa academía variárum natiónum sociis novem, qui omnes artium magistériis et theologíæ gradibus insignes erant, ibidem in monte Mártyrum prima ordinis fundaménta jecit, quem póstea Romæ instítuens, ad tria consueta quarto addito de Missiónibus voto, Sedi apostolicæ arctius adstrinxit; et Paulus tertius primo recepit confirmavítque, mox alii Pontifices ac Tridentina synodus probavére. Ipse autem, misso ad prædicándum Indis Evangélium sancto Francisco Xaverio, aliisque in alias mundi plagas ad religiónem propagandam disseminatis, éthnicæ superstitióni hæresique bellum indixit; eo successu continuátum, ut constans fúerit ómnium sensus, étiam pontificio confirmátus oraculo, Deum, sicut alios aliis tempóribus sanctos viros, ita Luthéro ejusdemque témporis hæreticis Ignatium et institutam ab eo societátem objecisse.

R. Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriæ índuit eum,
* Et ad portas paradísi coronávit eum.
V. Índuit eum Dóminus lorícam fídei, et ornávit eum.
R. Et ad portas paradísi coronávit eum.

Lectio 6
Sed in primis inter Catholicos instaurare pietátem curæ fuit. Templórum nitor, catechismi traditio, conciónum ac sacramentórum frequéntia ab ipso increméntum accepére. Ipse, apertis ubíque locórum ad juventútem erudiéndam in litteris ac pietáte gymnasiis, eréctis Romæ Germanórum collegio, male nuptárum et periclitántium puellárum cœnobiis, utriusque sexus tam orphanórum quam catechumenórum dómibus, aliisque pietátis opéribus, indeféssus lucrandis Deo ánimis instábat; audítus aliquándo dicere, si optio darétur, malle se beatitúdinis incertum vivere, et interim Deo inservire et proximórum saluti, quam certum ejusdem glóriæ statim mori. In dæmones mirum exercuit impérium. Vultum ejus cælésti luce radiántem sanctus Philippus Nerius aliique conspexere. Denique, ætátis anno sexagesimo quinto, ad Dómini sui amplexum, cujus majórem glóriam in ore semper habúerat, semper in ómnibus quæsíerat, emigrávit. Quem Gregórius décimus quintus, magnis in Ecclésiam meritis et miraculis illustrem, Sanctórum fastis adscripsit, et Pius undecimus, sacrórum Antístitum votis obsecundans, ómnium Exercitiórum Spiritualium Patronum cælestem constítuit ac declarávit.

R. Iste homo perfécit ómnia quæ locútus est ei Deus, et dixit ad eum: Ingrédere in réquiem meam:
* Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Iste est, qui contémpsit vitam mundi, et pervénit ad cæléstia regna.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.

Lectio 7
Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 10:1-9
In illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam, in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et réliqua.

Homilía sancti Gregórii Papæ
Homilia 17 in Evangelia
Dóminus et Salvátor noster, fratres caríssimi, aliquándo nos sermónibus, aliquándo vero opéribus ádmonet. Ipsa étenim facta ejus præcépta sunt: quia dum áliquid tácitus facit, quid ágere debeámus innotéscit. Ecce enim binos in prædicatiónem discípulos mittit: quia duo sunt præcépta caritátis, Dei vidélicet amor, et próximi: et minus quam inter duos cáritas habéri non potest. Nemo enim próprie ad semetípsum habére caritátem dícitur: sed diléctio in álterum tendit, ut cáritas esse possit.

R. Iste est qui ante Deum magnas virtútes operátus est, et de omni corde suo laudávit Dóminum:
* Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.
V. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, ábstinens se ab omni ópere malo, et pérmanens in innocéntia sua.
R. Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.

Lectio 8
Ecce enim binos ad prædicándum discípulos Dóminus mittit: quátenus hoc nobis tácitus ínnuat, quia qui caritátem erga álterum non habet, prædicatiónis offícium suscípere nullátenus debet. Bene autem dícitur, quia misit eos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Prædicatóres enim suos Dóminus séquitur: quia prædicátio prǽvenit, et tunc ad mentis nostræ habitáculum Dóminus venit, quando verba exhortatiónis præcúrrunt: atque per hoc véritas in mente suscípitur.

R. Sint lumbi vestri præcíncti, et lucérnæ ardéntes in mánibus vestris:
* Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Vigiláte ergo, quia nescítis qua hora Dóminus vester ventúrus sit.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.

Lectio 9
Hinc namque eísdem prædicatóribus Isaías dicit: Paráte viam Dómini, rectas fácite sémitas Dei nostri. Hinc fíliis Psalmísta ait: Iter fácite ei, qui ascéndit super occásum. Super occásum namque Dóminus ascéndit: quia unde in passióne occúbuit, inde majórem suam glóriam resurgéndo manifestávit. Super occásum vidélicet ascéndit; quia mortem quam pértulit, resurgéndo calcávit. Ei ergo qui ascéndit super occásum, iter fácimus, cum nos ejus glóriam vestris méntibus prædicámus, ut eas et ipse post véniens, per amóris sui præséntiam illústret.Te Deum.
Introitus. Philipp. 2, 10-11. In nómine Jesu omne genu fléctitur, cœléstium, terréstrium et infernórum: et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus Christus in glória est Dei Patris. Ps. 5, 12-13. Gloriabúntur in te omnes, qui díligunt nomen tuum: quóniam tu benedíces justo. V. Glória Patri.

Kyrie, Gloria.

Oratio. Deus, qui ad majórem tui nóminis glóriam propagándam, novo per beátum Ignátium subsídio militántem Ecclésiam roborásti: concéde; ut, ejus auxílio et imitatióne certántes in terris, coronári cum ipso mereámur in cœlis. Per Dóminum.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.
2. Tim. 2, 8-10; 3, 10-12.

Caríssime: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quæ est in Christo Jesu, cum glória cœlésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem,
longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíæ, Icónii et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.

Graduale. Ps. 91, 13 et 14. Justus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur in domo Dómini. V. Ibid., 3. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam, et veritátem tuam per noctem.

Allelúja, allelúja. V. Jac. 1, 12. Beátus vir, qui suffert tentatiónem: quóniam, cum probátus fúerit, accípiet corónam vitæ. Allelúja.

+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc. 10, 1-9.

In illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis, ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce, ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sǽculum neque peram neque calceaménta; et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte, edéntes et bibéntes quæ apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quæ apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.

Offertorium. Ps. 88, 25. Véritas mea et misericórdia mea cum ipso: et in nómine meo exaltábitur cornu ejus.

Secreta. Adsint, Dómine Deus, oblatiónibus nostris sancti Ignátii benígna suffrágia: ut sacrosáncta mystéria, in quibus omnis sanctitátis fontem constituísti, nos quoque in veritáte sanctíficet. Per Dóminum.

Sanctus, Agnus Dei.

Communio. Luc. 12, 49. Ignem veni míttere in terram: et quid volo, nisi ut accendátur?

Postcommunio. Laudis hóstia, Dómine, quam pro sancto Ignátio grátias agentes obtúlimus: ad perpétuam nos majestátis tuæ laudatiónem, ejus intercessióne, pérducat. Per Dóminum.LDVM

Comments