Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitis fílii Patris vestri, qui in cœlis est... 


Today is Wednesday in the 6th week post Pentecosten, the feast of the Abbot Saint John Gualbert, with a commemoration of Saints Nabor and Felix, Martyrs. At Barroux, the monks will sing the Mass Os iusti meditabitur-- this is, at least, the Mass in the 1920 Missale Romanum. 

As indeed they have done. 

Lovely morning walk although the humidity is reaching the point of being oppressive and one could hardly say that it was 'a cool morning'. The afternoon temperature will approach 90° F., so the mages predict. But the blackberries are ripened, some of them that are east-facing, and delicious. I only eat one each day as I walk past; the householder wants to bake a few pies, for all I know. A few here look ripened but the one I tasted earlier was not quite there; the bush faces more west than east. All this facing-this and ripened-there, ha, are due to the fact that I'm reading William Cobbett's The American Gardener. Lectio 4
Joánnes Gualbertus, Floréntiæ nobili genere ortus, dum patri óbsequens rem militarem sequitur, Ugo, únicus ejus frater, occíditur a consanguíneo. Quem cum solum et inérmem sancto Parasceves die Joánnes, armis ac milítibus stipatus, óbvium haberet, ubi néuter álterum poterat declináre, ob sanctæ crucis reveréntiam, quam homicida supplex, mortem jamjam subiturus, brácchiis signabat, vitam ei clementer indulget. Hoste in fratrem recepto, próximum sancti Miniátis templum oratúrus ingréditur, ubi adoratam Crucifixi imáginem caput sibi fléctere cónspicit. Quo mirábili facto permotus Joánnes, Deo exínde, étiam invíto patre, militare decernit, atque ibidem propriis sibi mánibus comam totondit, ac monasticum hábitum índuit : adeoque piis ac religiosis virtútibus brevi coruscat, ut multis se perfectiónis specimen ac normam præbéret ; ita ut, ejusdem loci abbate defuncto, communi ómnium voto in superiórem eligerétur. At Dei famulus, cupiens subesse potius quam præesse, ad majora divina voluntáte servatus, ad Camaldulénsis eremi íncolam Romualdum proficíscitur, a quo cælicum sui institúti vaticinium áccipit ; tum suum ordinem sub regula sancti Benedicti apud Umbrosam vallem instituit.

R. Honéstum fecit illum Dóminus, et custodívit eum ab inimícis, et a seductóribus tutávit illum:
* Et dedit illi claritátem ætérnam.
V. Justum dedúxit Dóminus per vias rectas, et osténdit illi regnum Dei.
R. Et dedit illi claritátem ætérnam.

Lectio 5
Deínde, plurimis ad eum ob ejus sanctitátis famam undique convolántibus, una cum iis in socios adscitis, ad hæreticam et simoníacam pravitátem exstirpandam et apostolicam fidem propagandam sédulo incumbit, innumera proptérea in se et suis incommoda expertus. Nam, ut eum ejusque socios adversarii perdant, noctu sancti Salvii cœnóbium repénte aggrediúntur, templum incendunt, ædes demoliúntur, et mónachos omnes lethali vulnere sauciant ; quos vir Dei único crucis signo incólumes prótinus reddit, et, Petro ejus mónacho per immensum ardentissimúmque ignem illæso mirabíliter transeúnte, optatam sibi et suis tranquillitátem óbtinet. Inde simoníacam labem ab Etruria éxpulit, ac in tota Italia fidem prístinæ integritáti restituit.

R. Amávit eum Dóminus, et ornávit eum: stolam glóriæ índuit eum,
* Et ad portas paradísi coronávit eum.
V. Índuit eum Dóminus lorícam fídei, et ornávit eum.
R. Et ad portas paradísi coronávit eum.

Lectio 6
Multa fúnditus eréxit monasteria, eademque et alia ædificiis ac regulari observántia instaurata, sanctis légibus communívit. Ad egénos alendos sacram supelléctilem véndidit : ad ímprobos coërcendos eleménta sibi famulari conspéxit : ad dæmones comprimendos crucem quasi ensem adhibuit. Demum abstinentiis, vigiliis, jejuniis, oratiónibus, carnis maceratiónibus ac senio confectus, dum infirma valetúdine gravarétur. Davídica illa verba persæpe repetebat : Sitívit ánima mea ad Deum fortem vivum : quando véniam et apparébo ante fáciem Dei? Jamque morti próximus, convocatos discipulos ad fraternam concordiam cohortátur, et in brevículo, cui consepeliri vóluit, jussit hæc scribi : Ego Joánnes credo et confiteor fidem, quam sancti Apóstoli prædicavérunt, et sancti Patres in quatuor conciliis confirmavérunt. Tandem, triduano Angelórum obsequio dignátus, septuagesimum octavum annum agens, apud Passinianum, ubi summa veneratióne cólitur, migrávit ad Dóminum, anno salútis millesimo septuagesimo tertio, quarto Idus Julii. Quem Cælestinus tertius, innumeris miraculis clarum, in Sanctórum númerum rétulit.

R. Iste homo perfécit ómnia quæ locútus est ei Deus, et dixit ad eum: Ingrédere in réquiem meam:
* Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Iste est, qui contémpsit vitam mundi, et pervénit ad cæléstia regna.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Quia te vidi justum coram me ex ómnibus géntibus.

Lectio 7
Léctio sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 5:43-48.
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Audístis quia dictum est: Díliges próximum tuum, et ódio habebis inimícum tuum. Et réliqua.

Homilía sancti Hierónymi Presbýteri
Liber 1 Comment. in cap. 5 Matth.
Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros; benefácite his qui odérunt vos. Multi præcepta Dei, imbecillitate sua, non Sanctórum viribus æstimántes, putant esse impossibília quæ præcepta sunt: et dicunt sufficere virtútibus, non odisse inimícos: ceterum diligere, plus præcipi, quam humana natúra patiátur. Sciéndum est ergo, Christum non impossibília præcipere, sed perfécta. Quæ fecit David in Saul, et in Absalom: Stephanus quoque Martyr pro inimícis lapidántibus deprecátus est: et Paulus anáthema cupit esse pro persecutóribus suis. Hæc autem Jesus et docuit et fecit, dicens: Pater, ignosce illis: quod enim faciunt, nesciunt.

R. Iste est qui ante Deum magnas virtútes operátus est, et de omni corde suo laudávit Dóminum:
* Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.
V. Ecce homo sine queréla, verus Dei cultor, ábstinens se ab omni ópere malo, et pérmanens in innocéntia sua.
R. Ipse intercédat pro peccátis ómnium populórum.

Lectio 8
In réliquis opéribus bonis intérdum potest áliquis qualemcúmque excusatiónem præténdere; ad habéndam vero dilectiónem nullus se póterit excusare. Potest mihi áliquis dicere, Non possum jejunare; numquid potest dicere, Non possum amare? Potest áliquis dicere, Virginitátem non possum servare, non possum res totas véndere et paupéribus erogare; numquid potest dicere, Non possum diligere inimícos?

R. Sint lumbi vestri præcíncti, et lucérnæ ardéntes in mánibus vestris:
* Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Vigiláte ergo, quia nescítis qua hora Dóminus vester ventúrus sit.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Et vos símiles homínibus exspectántibus dóminum suum, quando revertátur a núptiis.

Lectio 9
Non enim ibi aut pedes laborant, currendo, aures audiendo, aut manus operando laxántur, ut nos per ipsam excusatiónem liberare conémur. Non nobis dícitur: ite ad Oriéntem, et quærite caritátem; navigate ad Occidéntem, et inveniétis dilectiónem. Intus in nostro corde est, ubi redire jubemur, dicénte prophéta: Redíte, prævaricatores, ad cor. Non enim in longinquis regiónibus invenítur quod a nobis pétitur.


Te Deum.


Introitus. Ps. 36, 30-31. Os justi meditábitur sapiéntiam, et lingua ejus loquétur judícium: lex Dei ejus in corde ipsíus. Ps. ibid., 1. Noli æmulári in malignántibus: neque zeláveris faciéntes iniquitátem. V. Glória Patri.

Oratio. Intercéssio nos, quǽsumus, Dómine, beáti Joánnis Abbatis comméndet: ut, quod nostris méritis non valémus, ejus patrocínio assequámur. Per Dóminum.

Oratio. Præsta, quǽsumus, Dómine: ut, sicut nos sanctórum Martyrum tuórum Nabóris et Felícis natalítia celebránda non desérunt; ita júgiter suffrágiis comitántur. Per Dóminum.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli. 45, 1-6.

Diléctus Deo et homínibus, cujus memória in benedictióne est. Símilem illum fecit in glória sanctórum, et magnificávit eum in timore inimicórum, et in verbis suis monstra placávit. Glorificávit illum in conspéctu regum, et jussit illi coram pópulo suo, et ostendit illi glóriam suam. In fide et lenitáte ipsíus sanctum fecit illum, et elégit eum ex omni carne. Audívit enim eum et vocem ipsíus, et indúxit illum in nubem. Et dedit illi coram præcépta, et legem vitæ et disciplínæ.

Graduale. Ps. 20, 4-5. Dómine, prævenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso. V. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in sǽculum sǽculi.

Allelúja, allelúja. V. Ps. 91, 13. Justus ut palma florébit: sicut cedrus Líbani multiplicábitur. Allelúja.

+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthǽum.
Matth. 5, 48-48.

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Audístis, quia dictum est: Diliges próximum tuum, et ódio habébis inimícum tuum. Ego autem dico vobis: Dilígite inimícos vestros, benefácite his, qui odérunt vos, et oráte pro persequéntibus et calumniántibus vos, ut sitis fílii Patris vestri, qui in cœlis est: qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injústos. Si enim dilígitis eos, qui vos díligunt, quam mercédem habébitis? nonne et publicáni hoc fáciunt? Et si salutavéritis fratres vestros tantum, quid ámplius tácitis? nonne et éthnici hoc fáciunt? Estóte ergo vos perfécti, sicut et Pater vester cœléstis perféctus est.

Offertorium. Ps. 20, 3 et 4. Desidérium ánimæ ejus tribuísti ei, Dómine, et voluntáte labiórum ejus non fraudásti eum: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso.

Secreta. Sacris altáribus, Dómine, hóstias superpósitas sanctus Joánnes Abbas, quǽsumus, in salútem nobis proveníre depóscat. Per Dóminum.

Secreta. Múnera plebis tuæ, quǽsumus, Dómine, sanetórum Mártyrum tuórum Nabóris et Felícis fiant grata suffrágiis: et, quorum triúmphis tuo nómini offeruntur, ipsorum digna perficiantur et méritis. Per Dóminum.

Communio. Luc. 12, 42. Fidélis servus et prudens, quem constítuit dóminus super famíliam suam: ut det illis in témpore trítici mensúram.

Postcommunio. Prótegat nos, Dómine, cum tui perceptióne sacraménti beátus Joánnes Abbas, pro nobis intercedéndo: ut et conversatiónis ejus experiámur insígnia, et intercessiónis percipiámus suffrágia. Per Dóminum.

Postcommunio. Natalítiis Sanctórum tuórum, quǽsumus, Dómine: ut, sacraménti múnere vegetáti, bonis, quibus per tuam grátiam nunc fovémur, perfruámur ætérnis. Per Dóminum.LDVM


Comments